DOPRAVA ZDARMA v rámci Německa

Právo na odstoupení od smlouvy

právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do třiceti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je třicet dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám (EMPORIO PARAGON GmbH, Schornbaumstr. 4, Norimberk, info@emporio-paragon.com, telefon: 0176 7083 4234) zaslat jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odvolat tuto smlouvu. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízené standardní doručení námi, neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

Na

EMPORIO PARAGON GmbH

Schornbaumstr. 4

Norimberk

info@emporio-paragon.com

Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

__________________________________________________

__________________________________________________

Objednáno dne ___________________ (*)/přijato dne ________________________ (*)

Jméno spotřebitele(ů) _______________________________________

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________ ___________________________

Datum, podpis

(*) Nehodící se škrtněte